Mengambil Ilmu Dari AhlinyaMengapa dalam masalah fikih kita ikut Imam Syafi’i tapi dalam masalah akidah kita ikut Imam Asy’ari?

Imam Syafi’i lebih dikenal sebagai ahli fikih. Beliau telah mencurahkan sebagian besar umurnya untuk menggali hukum-hukum fikih.

Sedangkan Imam Asy’ari lebih dikenal sebagai ahli akidah. Beliau telah mencurahkan sebagian besar umurnya untuk mengkaji masalah-masalah akidah.

Dalam masalah Nahwu, kita menggunakan Sibawaih sebagai rujukan.

Dalam masalah Tajwid, kita menjadikan Ibnul Jazari sebagai rujukan.

Dalam masalah Tafsir, kita menggunakan Ibnu Katsir, Al Thabari, Al Qurthubi, dll.

Jadi, setiap ilmu diambil dari masing-masing pakarnya. Mengambil ilmu nahwu tidak boleh dari orang yang bukan pakar nahwu. Mengambil ilmu fikih harus dari ahli fikih. Begitu juga mengambil akidah harus dari para pakar akidah. Berhubung setiap orang telah mengambil peran dan spesialisasinya masing-masing, maka kita tinggal mengambilnya dari setiap pakarnya. Wallahu a’lam..